Najblizi saradnici Centra za ljudska prava

Svi nastavnici i saradnici Pravnog fakulteta su ujedno i saradnici Centra za ljudska prava. Ipak, po oblastima kojima se bave i svom angazmanu, najblizi saradnici Centra su:
ljubinka-kovacevic

Ljubinka Kovačević je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2001. godine. Na istom fakultetu je odbranila sa odlikom magistarski rad pod nazivom „Normiranje socijalne sigurnosti u međunarodnom pravu“ (2007), kao i doktorsku disertaciju pod nazivom „Pravna subordinacija u radnom odnosu i njene granice“ (2011).

Nakon diplomiranja, tri godine je radila kao istraživač-pripravnik u Institutu za uporedno pravo u Beogradu. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu zaposlena je od 2005. godine. U zvanje docenta izabrana je 2012. godine. Učestvuje u izvođenju nastave na osnovnim, master i doktorskim studijama na sledećim predmetima: Radno pravo; Međunarodno radno pravo; Socijalno pravo; Izvori radnog prava; Pravna priroda ekonomskih i socijalnih prava; Labour and Social Law in the EU – Human Rights Aspects.

Autor je dveju monografija i većeg broja članaka posvećenih domaćem, međunarodnom, evropskom i uporednom radnom i socijalnom pravu. U više radova, istraživala je pitanje ljudskih prava kao osnova za vrednovanje (i rekonstrukciju) radnog i socijalnog zakonodavstva. Ovo stoga što u svetu rada, pitanje ljudskih prava nije ograničeno samo na uživanje ekonomskih i socijalnih prava, već se tiče i uživanja građanskih i političkih prava na mestu rada. Otud je jedan od osnovnih istraživačkih problema kojima se bavi vezan, upravo, za stvaranje uslova za delotvorno uživanje slobode izražavanja, prava na poštovanje privatnog života i drugih prava na mestu rada.

Učestvovala je u više naučno-istraživačkih projekata, a, trenutno je član istraživačkog tima međunarodnog projekta “Restructuring of Companies and the EU Law“. Bila je član radnih grupa Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije za izradu nacrtâ zakonâ o socijalnom preduzetništvu i o pravima boraca i vojnih invalida. Član je redakcije časopisa Pravo i privreda i autor hronike o srpskom radnom zakonodavstvu i praksi u časopisu Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale (Bordeaux). Član je Uprave Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Republike Srbije.

bojana-cuckovic

Dr Bojana Čučković rođena je 17. maja 1979. godine u Beogradu. Magistrirala je i doktorirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Usavršavala se u Francuskoj na poslediplomskim studijama Univerziteta Pariz I Panteon-Sorbona. U zvanje docenta za međunarodnopravnu naučnu oblast izabrana je 2013. godine. Izvodi nastavu iz predmeta Međunarodno javno pravo na osnovnim, master i doktorskim studijama. Učestvuje u izvođenju nastave na Master in European Integration, na kursevima EU Environmental Policy and Law – Human Rights Aspect, International Relations of the European Union i Immigration and Asylum Policy of the EU.

Koordinator je Pravne klinike za izbegličko pravo i Pravne klinike za suzbijanje trgovine ljudima, na kojima, uz Pravnu kliniku za ekološko pravo, učestvuje i u svojtsvu predavača. Predavač je i na Diplomatskoj akademiji pri Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije. Učestvuje na naučnom projektu „Identitetski preobražaj Srbije“ čiji je nosilac Pravni fakultet, kao i projektu „Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije“, koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije. Učestvovala je na projektu „Razvoj pravnog sistema Srbije i harmonizacija sa pravom Evropske unije“, čiji je nosilac Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, a bila je i član tima koji je radio na projektu „Uticaj presuda Evropskog suda za ljudska prava na praksu sudova u Republici Srbiji“ u organizaciji Centra za primenjene evropske studije.

Koordinator je zajedničkog projekta SEE | EU Cluster of Excellence in European and International Law koji Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu realizuje u saradnji sa Europa-Institut-om Univerziteta Saarland iz Saarbrücken-a. Član je Saveta Pravnog fakulteta i Naučnog veća Instituta za pravne i društvene nauke. Govori engleski i francuski jezik, a u svom radu koristi i literaturu na italijanskom jeziku.

dragica-vujadinovic

Dragica Vujadinović je u zvanju redovnog profsora od januara 2006. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Predaje Političke i pravne teorije i Studije roda na osnovnim studijama, i Uvod u politički sistem EU na master studijskom programu Master in European Integration od akademske godine 2007/8 do 2010/11 i od 2012/13 do danas.

Objavila je sledeće knjige:
Budimpeštanska škola - Teorija radikalnih potreba, Nikšić 1988,
Udžbenik Političke i pravne teorije, Beograd 1996,
Politička filozofija Ronalda Dvorkina, Beograd 2007,
Civilno društvo i političke institucije, Beograd 2009,
Civil Society in Contemporary Context, Belgrade 2009 (in English),
Democracy and Human Rights in the EU (co-authored with M. Jovanović and R. Etinski; in English), Maribor/Belgrade 2009,
Serbia in the Maelstrom of Political Changes, Belgrade 2009 (in English), koautor sa M. Jovanovićem: M. Jovanović and D. Vujadinović (eds.),
Identiy, Political and Human Rights Culture as Prerequisities of Constitutional Democracy, Eleven International Publishing, Hague, Netherlands, 2013.

Glavna urednica i pisac uvodnih tekstova je za sledeće međunarodne zbornike:
D. Vujadinović, V. Goati, L. Veljak, Between Authoritarianism and Democracy: Serbia, Montenegro, Croatia – Institutional Framework, Vol. I (in Serbian – 2002, in English – 2003),
Between Authoritarianism and Democracy: Serbia, Montenegro, Croatia – Civil Society and Political Culture, Vol. II (in Serbian – 2004, in English – 2005),
Between Authoritarianism and Democracy – Serbia at the Political Crossroads, Vol. III (in Serbian – 2007, in English – 2009).

Kontakt

  • Telefon:
    011/123-456
  • E-Mail:
    Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.